loketxt.GIF (6075 bytes)
loketxt1.GIF (3758 bytes)
loketxt2.GIF (5150 bytes)
owned by Stepnykh Almazov Borzoi, Italy